Algemene voorwaarden

Privaat bedrijf onder regulier regime Fun Boat Amsterdam (hierna aangeduid als: Fun Boat Amsterdam) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71232532 en heeft zijn statutaire zetel aan de Solebaystraat 86-3 in Amsterdam.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de hieronder aangegeven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

1.1 Fun Boat Amsterdam: De verhuurder, Fun Boat Amsterdam, handelend onder de naam Fun Boat Amsterdam.

1.2 Huurder: Elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie Fun Boat Amsterdam een aanbod heeft gedaan of met wie een overeenkomst is gesloten.

1.3 Partijen: Fun Boat Amsterdam en de huurder samen.

1.4 Passagiers: Huurder en de passagiers die met of namens de huurder varen.

1.5 Diensten: Fun Boat Amsterdam door het verhuren van een bemand vaartuig.

1.6 Vaartuig: Het vaartuig waarop Fun Boat Amsterdam zijn diensten aan de huurder aanbiedt.

1.7 Bemand Vaartuig: Een vaartuig met een schipper geleverd door Fun Boat Amsterdam, die verantwoordelijk is voor het besturen van het vaartuig gedurende de huurperiode.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst van Fun Boat Amsterdam of de huurder.

2.2 Iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van Fun Boat Amsterdam en/of een vaartuig van Fun Boat Amsterdam wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien Fun Boat Amsterdam vooraf schriftelijke en expliciete toestemming geeft.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk en expliciet aanvaard door Fun Boat Amsterdam.

2.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

2.6 Fun Boat Amsterdam behoudt zich het recht voor om de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden die redelijkerwijs vereisen. De huurder aanvaardt nu voor dan de Algemene Voorwaarden die worden gewijzigd op basis van deze bepaling, en de huurder is bindend met betrekking tot de overeenkomsten die zijn gesloten tussen partijen nadat de huurder door Fun Boat Amsterdam op de hoogte is gesteld van deze wijziging.

2.7 Eventuele wijzigingen en/of aanvullende overeenkomsten bij de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk en expliciet bevestigd door Fun Boat Amsterdam.

Artikel 3 - Gedrag

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen de partijen moet de huurder zich houden aan en garanderen dat passagiers zich houden aan de volgende gedragsregels:

3.1 Het gebruik van het vaartuig is geheel voor eigen risico en kosten.

3.2 Het gebruik van een vaartuig is alleen toegestaan binnen de Amsterdamse binnenwateren, bestaande uit de grachten en de Amstel.

3.3 De huurder dient strikt te voldoen aan alle wetten en voorschriften met betrekking tot navigatie in de regio.

3.4 De huurder verklaart en garandeert dat het maximale aantal passagiers aan boord van het vaartuig te allen tijde de capaciteit van het vaartuig niet zal overschrijden.

3.5 De huurder verklaart dat passagiers onder de achttien jaar geen alcohol en/of drugs zullen consumeren aan boord van het vaartuig.

3.6 Het is alleen toegestaan om in de boot te zitten tijdens het varen; andere posities zijn niet toegestaan.

3.7 Het is niet toegestaan om het vaartuig onbeheerd achter te laten.

3.8 Het is niet toegestaan om afval overboord te gooien; passagiers moeten het vaartuig schoonmaken na afloop van de huurperiode.

3.9 Het gebruik van vuurwerk is verboden aan boord van het vaartuig of op de steiger van Fun Boat Amsterdam.

3.10 Het gebruik van materialen die het interieur van een vaartuig kunnen beschadigen, is niet toegestaan.

3.11 Het dragen van schoenen met hakken is niet toegestaan.

3.12 Alle kinderen onder de acht jaar en alle kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemcertificaat zijn verplicht een reddingsvest te dragen aan boord van het vaartuig en op de kade.

3.13 De huurder en passagiers moeten altijd rekening houden met andere bootgebruikers en bewoners van het gebied, en het veroorzaken van enige vorm van (geluids)overlast is niet toegestaan.

3.14 (Huis)dieren in/op de goederen die worden gebruikt door Fun Boat Amsterdam, inclusief steigers en boten, zijn niet toegestaan.

3.15 Het meebrengen en consumeren van eigen dranken is verboden zonder voorafgaande toestemming van Fun Boat Amsterdam.

3.16 De huurder is niet toegestaan het vaartuig (onderkant) te huren.

3.17 De huurder en passagiers moeten prompt alle aanwijzingen van Fun Boat Amsterdam en haar medewerkers opvolgen.

Artikel 4 - Aanbod en Totstandkoming van Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van Fun Boat Amsterdam en overeenkomsten zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.2 Fun Boat Amsterdam is alleen gebonden aan aanbiedingen en/of offertes indien de aanvaarding daarvan binnen die periode schriftelijk wordt bevestigd door de huurder.

4.3

© 2023 Fun Boat Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.